Uppsatser och rapporter

Adoption – när barn inte är en rättighet utan något du förvaltar

En studie om kontakten mellan handläggare och adoptivföräldrar under adoptionsprocessen

Examensarbete på socionomprogrammet vid Karlstads universitet.
Ämne: Socialt arbete
Av Malin Andersson och Elinor Ljungberg
År: 2016

Syftet med studien har varit att undersöka kontakten mellan handläggare och adoptivföräldrar under adoptionsprocessen utifrån ett maktperspektiv. Studien har inspirerats av en hermeneutisk induktiv ansats då vi var intresserade av tolkning av det empiriska materialet. […] Studien visar att de sökande, generellt sett, var positivt inställda till att en utredning gjordes utifrån barnets bästa, men upplevde vissa av de ställda frågorna som integritetskränkande. Deras uppfattning var att bedömningen som gjordes var avgörande för beslutet och att bedömningen kan variera i olika ärenden. Handläggarna upplevde inte att de hade någon märkbar makt, eftersom de inte fattade det slutgiltiga beslutet. Deras bedömningar byggde delvis på lagar och riktlinjer som sätter ramen för till exempel vilken ålder de sökande får vara i samt krav på att de sökande ska vara gifta. Bedömningarna görs även på handläggarnas individuella avgöranden utifrån de sökandes personliga egenskaper som insikt och förmåga att ta hand om ett barn.

Finns att läsa/ladda ner på DIVA-portalen

Dela gärna

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *